23 ธันวาคม 2552

ช็อกโกแล็ตอาจช่วยลดการตายจากโรคหัวใจ

งานวิจัยนี้ทำที่สวีเดน [1] ติดตามดูผู้ป่วยที่เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (heart attack) โดยเลือกเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานมาจำนวน 1,169 ให้กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับปริมาณช็อกโกแลตที่รับประทานใน 12 เดือน แล้วเอามาแบ่งเป็นกลุ่มตามจำนวนครั้งของการรับประทานมากหรือน้อย แล้วตามดูคนทั้งหมดนี้ไปนาน 8 ปี พบว่ากลุ่มที่ทานช็อกโกแลตมากมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ทานช็อกโกแลตเลย โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสเสียชีวิตกับการรับประทานช็อกโกแลตนี้เป็นแบบแปรผันตามปริมาณที่รับประทาน (dose dependent) กล่าวคือ


กลุ่มที่ทานช็อกโกแลตไม่เกินเดือนละครั้ง ลดอัตราตายได้ 27% เมื่อเทียบกับกลุ่มไม่ทานช็อกโกแลต


กลุ่มที่ทานช็อกโกแลตถึงสัปดาห์ละครั้ง ลดอัตราตายได้ 44% เมื่อเทียบกับกลุ่มไม่ทานช็อกโกแลต


กลุ่มที่ทานช็อกโกแลตสัปดาห์ละสองครั้งขึ้นไป ลดอัตราตายได้ 66% เมื่อเทียบกับกลุ่มไม่ทานช็อกโกแลต


ผลวิจัยนี้สรุปได้ว่าการรับประทานช็อกโกแลต “อาจ” ช่วยลดอัตราตายของผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดในระยะยาวลงได้


อย่างไรก็ตาม หากแบ่งชั้นความเชื่อถือได้ของงานวิจัยออกเป็นสามชั้นคือต่ำ กลาง สูง โดยให้งานวิจัยในห้องแล็บและในสัตว์เป็นหลักฐานชั้นต่ำ งานวิจัยในคนที่ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นหลักฐานชั้นกลาง และงานวิจัยในคนที่มีการสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นหลักฐานชั้นสูง งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยในคนในแบบเชิงระบาดวิทยา โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ (cohort study) จึงเป็นเพียงหลักฐานระดับกลางเท่านั้น จึงยังต้องฟังหูไว้หูก่อน หรือสรุปได้ว่าช็อกโกแลต “อาจจะ” ดีต่อหัวใจ ยังสรุปไม่ได้ว่าช็อกโกแลตดีต่อหัวใจแน่นอน


ผลงานวิจัยนี้สอดคล้องกับความรู้ที่วงการแพทย์ทราบมาแต่เดิมว่าช็อกโกแลต โดยเฉพาะ dark chocolate ซึ่งได้จากผลโกโก้ (cocoa) มีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารเดียวกันกับในองุ่นและไวน์แดงและมีความสัมพันธ์กับการลดอัตราตายของโรคหัวใจหลอดเลือด งานวิัจัยนี้คงทำให้คนชอบช็อกโกแลตรู้สึกดีขึ้นมากพอควร


นพ.สันต์ ใจยอดศิลป์

บรรณานุกรม

1. Janszky I., Mukamal K.J., Ljung R., Ahnve, S. Ahlbom, A. Hallqvist, J. Chocolate consumption and mortality following a first acute myocardial infarction: the Stockholm Heart Epidemiology Program. Journal of Internal Medicine 2009; 266:248 – 257.